Co je energetický management?

 

Energetický management (EM) je řídicí proces pro zajištění energetických potřeb. V širším pohledu je EM součástí komplexu činností, které se zabývají správou majetku (Facility Management). EM klade důraz na analýzu, kontrolu a predikci dlouhodobých spotřeb energií a médií.
Cílem EM je zajištění hospodárného, spolehlivého a environmentálně ohleduplného provozu při pokrytí všech energetických potřeb. Obecně má EM dva cíle:
 
 1. optimalizaci spotřeb energií a médií,
 2. optimalizaci výroby či dodávky energií a médií.
V rámci prvního cíle se snažíme např. o zlepšování tepelně technických vlastností budov, efektivnější provozy, využití obnovitelných zdrojů apod.
V druhém případě se jedná o co nejefektivnější a nejspolehlivější výrobu nebo dodávku energií a médií.
 
Přínosy EM jsou zejména v:
ekonomické rovině:
 • úspory nákladů za energie a média (díky sledování spotřeb,nákladů a efektivity provozu),
 • eliminace sankcí (díky sledování dokumentů souvisejících s energetickými toky a legislativy),
 • optimální investice (díky dlouhodobým informacím o energetických tocích, efektivitě provozu a návratnosti vložených prostředků).

      environmentální rovině:

 • snížení emisí a imisí škodlivých látek.
 
Cyklus základních činností EM je:
 • monitorování (sběr dat, odečty měření, kontrola faktur/odpovědných pracovníků),
 • vyhodnocování (analýza energetické bilance/odběrových diagramů/návratnosti, simulace),
 • plánování (stanovení nákladů, spotřeby a jejich průběhů, úsporných opatření, odstávek, oprav),
 • realizace (opatření/kontrol/periodicity monitorování/personálu,aktualizace smluv).
 
      EM využívá jako nástroje:
 • legislativu (např. zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., energetický zákon č. 458/2000 Sb., zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů č.180/2005, zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002, zákon o podmínkách obchodování s emisními povolenkami č. 695/2004, včetně pozměňujících zákonů a prováděcích vyhlášek),
 • plánovací nástroje (územní plány, územní energetické koncepce, generely),
 • statistické nástroje (statistické zpracování monitorovaných dat),
 • technické nástroje (vlastní monitoring, řídicí systémy),
 • analytické nástroje (energetické audity, průkazy energetické náročnosti).